Regulamin wypożyczalni SKIRENTAL.pl

 

1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba pełnoletnia, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.

 

2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta specjalnie przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.

 

3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem w celu spisania z niego podstawowych danych osobowych (Imię, Nazwisko, Numer dokumentu) lub wpłacenia kaucji za wypożyczony sprzęt ustalony przez pracownika wypożyczalni.

 

4. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować jaką formę zabezpieczenia wybrać.

 

5. Zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni*.

 

6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

 

7. Klient przyjmując wypożyczyczony sprzęt, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

 

8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.

 

9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

 

10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 

11. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina,doba. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.

 

12. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.

 

13. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

14. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu.

 

15. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

 

16. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

 

17. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Targu.

 

18. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

660 445 621

           SKIRENTAL.pl

t: 48 660 445 621

 

e: karol95@op.pl

SKIRENTAL.pl

ul. Kamieniarska 10

34-440 Kluszkowce

Created by andezyt.pl

ZAPRASZAMY DO SALONU

Copyrigth 2022 by andezyt.pl

OFERTA      CENNIK      GALERIA      KONTAKT     REGULAMIN